mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counter今天1328
mod_vvisit_counter昨天1792
mod_vvisit_counter這禮拜12670
mod_vvisit_counter上禮拜25978
mod_vvisit_counter這個月份105487
mod_vvisit_counter上個月份162874
mod_vvisit_counter總計21832176

  在道教信仰上祭祀 玉皇上帝有二大節日:一則為元月初九,乃是 玉皇上帝萬壽之日,又名「玉皇誕」,民間俗稱「天公生」,參加醮儀的道士和道教信徒行「齋天」大禮,以祈福延壽;二則為十二月二十五日為玉皇上帝下巡人間之日,舊時道觀和民間都要燒香經,迎送 玉皇上帝出巡,又名為「迎玉皇」。本廟以此日舉行叩謝天恩道場,並恭設「酬天皇醼」,以酬謝聖恩浩蕩。                    

道教以 玉皇上帝之誕辰慶壽,為「玉皇誕」,「萬壽節」。正月初九為萬壽日,蓋本於「天地之至數,始于一,而極于九」之義,且《道》云:「一陽之初始」。一及九乃為極尊之數,因此以月初九為萬壽日,始能符合 玉皇上帝至尊之神格。

  佛教寺院亦有「齋天」之儀。道教 玉皇上帝於臘(十二)月二十五日率神出巡天上,下查人間善惡,以此定來年禍福。是日子夜至清晨,道觀需舉辦道場,以迎接 帝駕。本廟以此日舉行叩謝天恩道場,誦經祝禱,恭設「酬天皇」,於早八時誦經迎請 帝駕,九時九分開酬謝敬答 聖恩浩蕩。其接駕之科儀,包括請駕、讀表、焚疏、安座、設供、行禮,誦經其經有:《玉皇經》、《皇誥》、《心印妙經》等,甚為隆重。而中國北方在舊時道觀和民間都要燒香誦經,都須迎送 玉皇上帝,以此日舉行「玉皇祭」,並抬 玉皇上帝神像遊村巡街的習俗。 

  到了明朝民間還有迎、送 玉皇上帝之習俗,據《帝京景物略》載:「十二月二十五日,五更焚香楮,接玉皇,曰玉皇下查人間也;竟此日,無婦嫗詈聲。三十日,五更又焚香楮送迎,送玉皇上界矣,迎新灶君下界矣。」又據柯培元《噶瑪蘭志略》載:「臘月二十五日,俗傳為天神下降,稽查善惡,是日焚香齋戒。」此為清朝時,宜蘭地區就有了迎天神之習俗 。

  而福建省與台灣省信眾均暱稱 玉皇上帝為「天公」或「天公祖」。正月初九要拜「天公祖」,一家老小,齋戒沐浴,上香行禮,祭拜誦經。

以道教而言,農曆元月初九是 玉皇上帝萬壽之日,而元月初一至初九,道教稱為「玉皇齋」,若能在此九日能齋戒、禁慾、誦經禮拜 玉皇上帝,祈求開恩赦罪、元辰光彩消災解厄、命運亨通、身康命泰植福賜福庇蔭,更能如願以償

scroll back to top